Kde jste: Hlavní stránkaPrávní doložka

Právní doložka

Tato vyjasnění jsou zcela běžná především ve Spojených státech, kde se berou jako výraz solidnosti. I my chceme s vámi hrát fair-play hru.

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme obzvláštní pozornost. Při vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace využíváme jenom k vylepšení našeho webu. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme.

Nepoužíváme cookies, proto je maximálně zabezpečeno vaše soukromí. Jestliže nám poskytnete některé své identifikační nebo kontaktní údaje (jako např. telefon nebo e-mailová adresa), nespojujeme je ani s IP adresou, ani s cookies.

Osobní údaje využívá agentura RobertNemec.com, s. r. o. (IČ 28233174, obchodní značka RobertNemec.com), jako provozovatel toho webu a správce dat. Návštěvou stránek pod doménou robertnemec.com nebo robertnemec.cz souhlasíte, aby RobertNemec.com, s. r. o. zpracovával vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb.

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá RobertNemec.com, s. r. o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech a počítačích v majetku nebo v leasingu RobertNemec.com, s. r. o. a IGNUM, s.r.o. Ke zpracování údajů mohou být využity nástroje a služby dalších společností.

Ten web a všechny z něho vyplývající vztahy se, ne-li výslovně řečeno jinak, řídí právem České republiky.

Nepřátelské útoky

Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto webu, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené údaje týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům a osobám (škole, ISP atd.).

Záruka a odpovědnost

I když se snažíme, aby naše materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům maximální užitek, Robert Němec, RobertNemec.com, s. r. o. ani žádný jejich zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto webu. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Robert Němec ani RobertNemec.com, s. r. o. ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Robert Němec ani RobertNemec.com, s. r. o. ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník nebo davatel nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů.

Informace uvedené na tomto webu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od RobertNemec.com, s. r. o. v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek Roberta Němce RobertNemec.com, s. r. o. ani kohokoli jiného do budoucna.

Kontaktujete-li RobertNemec.com, s. r. o. nebo Roberta Němce přes tento web nebo e-mailem, dáváte tím souhlas k zasílání obchodních sdělení na vámi poskytnutou e-mailovou adresu podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Objednávání přes tento server

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna.

Jestliže si zákazník přeje přímo objednat pomocí tohoto situ, může tak učinit. Jeho objednávka bude brána jako pro něj závazná.

Akceptace objednávky ze strany Roberta Němce nebo RobertNemec.com, s. r. o. vzniká až po výslovném, ne-automatizovaném souhlasu Roberta Němce nebo RobertNemec.com, s. r. o. .

Ochrana autorských práv

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Autorská práva patří RobertNemec.com, s. r. o. , Robertu Němcovi, Marku Moškoři, Janu Šedovi, Petru Hajdovi, Radimovi Hasalíkovi, Michaele Konečné nebo Michalu Krutišovi. Výhradní správu autorských správ vykonává RobertNemec.com, s. r. o. . Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu RobertNemec.com, s. r. o. .

Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách Vytiskni stránku.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Odškodné

Souhlasíte s tím, že odškodníte Roberta Němce, RobertNemec.com, s. r. o. , jejich spřízněné společnosti spolu s jejich zaměstnanci, zástupci, členy orgánů společnosti a akcionáři, jeho zaměstnance a dodavatele v souvislosti s veškerými závazky, právními nároky, škodami a náklady (včetně přiměřeně vynaložených nákladů na právní služby), jež budou případně nárokovány v důsledku použití, zneužití nebo chyby v souvislosti s užíváním tohoto webu.

Ukončení

Robert Němec a/nebo RobertNemec.com, s. r. o. si vyhrazují právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku, a to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bodou považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek – a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky Roberta Němce nebo RobertNemec.com, s. r. o. – však neznamená, že Robert Nemec nebo RobertNemec.com, s. r. o. schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na [email protected].