Kde jste: Hlavní stránkaZásady ochrany osobních údajů společnosti RobertNemec.com s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti RobertNemec.com s.r.o.

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností RobertNemec.com s.r.o. , IČ 282 33 174, se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134145, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím […]

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností RobertNemec.com s.r.o. , IČ 282 33 174, se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134145, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.robertnemec.com, v sídle či na pobočkách společnosti RobertNemec.com s.r.o., či při jiné činnosti zaměstnanců společnosti RobertNemec.com s.r.o. nebo ostatních osob společnost RobertNemec.com s.r.o. zastupujících při její obchodní i vnitřně-správní činnosti, a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.

Společnost RobertNemec.com s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji tak postupuje dle zákona a nařízení. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování můžete využít některý z těchto kontaktů: 

Adresa pro doručování: Lidická 20, 602 00 Brno
Telefonní číslo: +420 549 216 707
Kontaktní e-mail: [email protected]

Zaměstnanec pověřený dohledem nad ochranou osobních údajů: Klára Kunová

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webové stránky nakupujete či poptáváte služby společnosti RobertNemec.com s.r.o. nebo ji pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání webové stránky ve vztahu ke zpracování osobních údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektů údajů. Vezměte prosím rovněž na vědomí, že ochrana osobních údajů podle ZOOÚ i nařízení, na kterých jsou založena tyto pravidla, je poskytována pouze fyzickým osobám, nikoliv osobám právnickým.

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky služby, při její poptávce, při zadání dotazu nebo přihlášení k odběru newsletteru poskytujete společnosti RobertNemec.com s.r.o. některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má společnost RobertNemec.com s.r.o. přístup. O tom, jaké tyto další údaje jsou a jak je využíváme se také dozvíte v těchto zásadách.

Jak Vás informujeme při jejich zadání, tímto úkonem a užíváním webové stránky udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. Pro zpracování Vašich osobních údajů totiž musíme vždy mít zákonný podklad. V případě registrace k odběru newsletteru či zadání dotazu je takovým podkladem Vás souhlas se zpracováním Vašich údajů, v případě zadání údajů při objednávce služby je tímto podkladem skutečnost, že údaje potřebujeme k uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání. 

1.1 Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace k odběru newsletteru.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, odkud jste na webovou stránku přišli, doba a počet přístupů na konkrétní část webové  stránky, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webové stránce nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na webovou stránku.

1.2 Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup ke všem funkcím webové stránky a zajišťujeme pro Vás její nejsnazší užívání . Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě, že u nás objednáte služby, abychom věděli, s kým smlouvu uzavíráme a v případě potřeby Vás mohli kontaktovat. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašich objednávek, dotazů, poptávek odběrů novinek a pro uživatelskou podporu. Další údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webové stránky za účelem dosažení jejího optimálního fungování.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. V některých případech, jako je například uskutečnění objednávky, takto můžeme činit, dokud proti tomu nevznesete námitku, v jiných případech tak můžeme činit jen s Vaším souhlasem, o jehož udělení jste vždy žádáni a informováni účelu, pro který souhlas udělujete. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení. Stejně tak můžete učinit v případě, že pro zasílání obchodních sdělení Váš výslovný souhlas nepotřebujeme. Nikdy se tak nestane, že bychom Vám naše obchodní sdělení zasílali i přes Váš nesouhlas.

1.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jak již víte, společnost RobertNemec.com s.r.o.je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ i nařízení, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 000 423 44.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, se kterým budeme mít vždy uzavřenou smlouvu, abychom zajistili, že i případný zpracovatel bude Vaše osobní údaje uchovávat a chránit správně podle ZOOÚ i nařízení.Ať již Vaše osobní údaje zpracováváme my nebo námi pověřený zpracovatel, Vaše osobní i další získávané údaje jsou tak vždy plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě registrace k zasílání obchodních sdělení či jiného úkonu než je odběr newsletteru či objednávka služeb, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.4 Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby. Pokud budeme Vaše údaje využívat pro marketingové účely, můžeme je předat osobě, která pro nás tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu.

1.5 Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo námi pověřený zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s právními předpisy, můžete:

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

2. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.  Google Analytics zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost.

Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google. 

2.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Ke shromažďování informací o chování uživatelů na webové stránce dochází pomocí souborů cookies. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webové stránky, které umožňují analýzu způsobu užívání webové stránky.

Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na webové rozhraní.

Na tomto webu používáme následující cookies:

2.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky. 

2.3 Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 

2.4 Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).

 

Tyto zásady jsou účinné dnem 23. 5. 2018

 

RobertNemec.com s.r.o.
provozovatel webové stránky www.robertnemec.com

IČ 282 33 174
se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134145