Kde jste: Hlavní stránkaPrávní doložka

Právní doložka

Tato vyjasnění jsou zcela běžná především ve Spojených státech, kde se berou jako výraz solidnosti. I my chceme s vámi hrát fair-play hru.

Základní informace a právní řád

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost RobertNemec.com, s.r.o. se sídlem Praha 5, Nádražní 23, PSČ: 150 00, IČ: 28233174,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C – 134145.

Tyto webové stránky a veškeré vztahy s nimi související se řídí právem České republiky.

 

Záruka a odpovědnost

I když se snažíme, aby naše materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům maximální užitek, nelze informace uvedené na tomto webu považovat bez dalšího za úplné a správné pro řešení jednotlivých konkrétních situací a RobertNemec.com, s. r. o. negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. V případě Vašeho zájmu Vám rádi připravíme analýzu na míru pro konkrétní případ. Využití rad a informací uvedených na našem webu je na vlastní riziko uživatele.

Informace a data na tomto webu se mohou bez upozornění měnit a nepředstavují závaznou nabídku služeb či produktu a tedy žádný závazek společnosti RobertNemec.com, s. r. o. ani kohokoli jiného do budoucna.

Objednávání přes tyto webové stránky

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna. Jestliže si zákazník přeje přímo objednat služby pomocí tohoto webu nebo emailu, může tak učinit. V takovém případě je jeho objednávka pro něj závazná. Smluvní vztah mezi RobertNemec.com, s.r.o. a zákazníkem vzniká až na základě uzavření písemné smlouvy nebo výslovným potvrzení objednávky klienta společností RobertNemec.com, s.r.o., nikoli automatizovaným potvrzením o obdržení objednávky.

Ochrana autorských práv

Celý obsah webu i jeho jednotlivé části jsou chráněným autorským dílem a veškerá práva k užití tohoto obsahu jsou vyhrazena společnosti RobertNemec.com, s.r.o.  Žádná část obsahu tohoto webu nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu RobertNemec.com, s. r. o. Citovat jakoukoli část obsahu tohoto webu lze pouze přesně a podle citačních norem ČSN.

V případě protiprávního či neoprávněného užití jakékoli části obsahu tohoto webu odpovídáte za újmu vzniklou oprávněným osobám, včetně vzniklé škody, ušlého zisku, nepeněžité újmy, nákladů na právní služby apod.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek – a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky Roberta Němce nebo RobertNemec.com, s. r. o. – však neznamená, že společnost RobertNemec.com, s. r. o. schvaluje, monitoruje nebo spravuje tyto stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku ani jednotlivých informací a materiálů na ní zobrazených.

Ukončení

Robert Němec a/nebo RobertNemec.com, s. r. o. si vyhrazují právo okamžitě ukončit Vaše užívání webové stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z Vaší strany došlo nebo dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů společnosti RobertNemec.com, s.r.o. nebo jejích spolupracovníků, porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti RobertNemec.com, s.r.o.

 

Kontakt

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na [email protected].