Kde jste: Hlavní stránkaSmlouva o vzájemné ochraně informací (vzor pouze pro formulář na webu)

Smlouva o vzájemné ochraně informací (vzor pouze pro formulář na webu)

uzavřená mezi:
společností nebo organizací, kterou zastupuje odesilatel formuláře na webu na doméně robertnemec.com
(dále jako „První Smluvní strana“)

a

RobertNemec.com, s. r. o.
sídlem: Sokolská 4, 120 00 Praha 2, IČ: 28233174,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 134145,
jednající: Mgr. Robertem Němcem, jednatelem společnosti,
(dále jako „RobertNemec.com“)

(První Smluvní strana a RobertNemec.com dále též společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany spolu sjednaly ve smyslu ustanovení § 1725, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ) následující smlouvu o ochraně informací (dále jako „Smlouva“):

I. Předmět smlouvy

Definice Smluvních stran

 1. Smluvní strany spolu pro účely této smlouvy sjednaly následující definice:
  1. Poskytující Smluvní strana – Smluvní strana, která zpřístupňuje druhé Smluvní straně uvedené v této Smlouvě (přijímající Smluvní straně) Důvěrné informace.
  2. Přijímající Smluvní strana – Smluvní strana, která přijímá (jsou jí zpřístupněny) od druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě (poskytující Smluvní strany) Důvěrné informace.

Důvěrné informace

 1. Za Důvěrné informace jsou podle této Smlouvy považovány informace, které poskytující Smluvní strana nebo jiné osoby obchodně spřízněné s poskytující Smluvní stranou poskytne (zpřístupní) přijímající Smluvní straně nebo jejím zaměstnancům, dodavatelům či poradcům, kteří s Přijímající smluvní stranou pracují na transakci za účelem spolupráce v oblasti marketingu (dále jen „Transakce“), včetně možné budoucí spolupráce, a to bez ohledu na způsob poskytnutí, zaznamenání nebo uchování a bez ohledu na to, zda jsou výslovně jako důvěrné označovány nebo prezentovány; nebo nejsou ke dni podpisu této Smlouvy běžně veřejně známé nebo běžně veřejně dostupné či odvoditelné nebo odhadnutelné, a to včetně interní znalosti prostředí; nebo jsou součástí obchodního tajemství jedné ze Smluvních stran nebo jejích dodavatelů a spolupracujících firem (např. Adobe Systems Incorporated, Webtrends Inc., International Business Machines Corporation), včetně jejich dceřiných a spolupracujících firem; (dále jen „Důvěrné informace“).
 2. Důvěrné informace jsou dále informace, které jsou zaslány Přijímající Smluvní straně prostřednictvím emailu nebo zpřístupněny prostřednictvím webového rozhraní, a které nejsou běžně dostupné na veřejnosti, kromě ustanovení následujících vět. Důvěrné informace nejsou kontaktní a identifikační údaje odesilatele a právnické osoby, kterou zastupuje, včetně např. jména, emailové adresy, telefonního čísla, IP adresy, cookies apod. identifikačních mechanismů. Dále nejsou Důvěrné informace informace nebyznysového charakteru, které sdělí jedna Smluvní strana druhé.
 3. Předmětem této Smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu k nakládání s Důvěrnými informacemi.
 4. Ostatní informace: Předmětem této Smlouvy nejsou ty Důvěrné informace, které se staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými, s výjimkou případů, kdy se tyto informace staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými v důsledku porušení závazků přijímající Smluvní strany podle této Smlouvy. Dále jsou Ostatní informace všechny ostatní informace, které nejsou Důvěrnými informacemi.
 5. Poskytující Smluvní strana se zavazuje poskytovat přijímající Smluvní straně pravdivé informace.

II. Zpřístupnění a použití informací a jejich ochrana

Zpřístupnění Důvěrných informací

 1. Důvěrné informace budou přijímající Smluvní straně zpřístupněny prostřednictvím formuláře na webu na doméně robertnemec.com. S těmito Důvěrnými informacemi následně RobertNemec.com pracuje a předává je prostřednictvím databáze (na webu, v cloudové službě, v CRM, prostřednictvím emailu a na zařízeních zaměstnanců a dodavatelů RobertNemec.com).
 2. První Smluvní strana dovoluje uchovávat RobertNemec.com všechny informace od První Smluvní strany po dobu platnosti této Smlouvy. RobertNemec.com a jeho dodavatelé s nimi mohou pracovat a zpracovávat je za účelem marketingu a obchodu pro RobertNemec.com.

Použití Důvěrných informací

 1. Přijímající Smluvní strana je oprávněna využívat Důvěrné informace pouze pro účely Transakce. Poskytující Smluvní strana souhlasí, že Přijímající Smluvní strana může zpřístupnit Důvěrné informace svým zaměstnancům a dodavatelům, kteří pracují na Transakci v režimu „need-to-know“ (tedy je nezbytné pro úspěch Transakce, aby se dotyčná osoba seznámila s danou Důvěrnou informací). Přijímající Smluvní strana použije Důvěrné informace jen pro účely Transakce. RobertNemec.com může použít agregované a/nebo anonymizované Důvěrné informace za účelem vzdělávání nebo vlastního marketingu i na veřejnosti. Ostatní informace, včetně všech kontaktních informací, může použít RobertNemec.com a jeho dodavatelé pro své marketingové a obchodní účely, avšak výhradně pro účely RobertNemec.com.

III. Ochrana Důvěrných informací

 1. Přijímající Smluvní strana se zavazuje zajistit utajení Důvěrných informací, a to za použití veškerých dostupných technických, personálních, administrativních a ostatních způsobů a metod, zejména pak zajistit mlčenlivost všech svých zaměstnanců, poradců a dalších osob, které přijdou do styku s Důvěrnými informacemi nebo u kterých je to pravděpodobné, a to i pro období po skončení jejich pracovního či jiného smluvního poměru k přijímající Smluvní straně.
 2. V případě, že přijímající Smluvní strana zjistí, že došlo nebo mohlo dojít k prozrazení Důvěrných informací neoprávněné osobě nebo k užití Důvěrné informace pro jiný účel než ten, který je stanoven v této Smlouvě, či jiné smlouvě mezi smluvními stranami, bude neprodleně o této skutečnosti informovat poskytující Smluvní stranu a učiní veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení, přičemž v maximální míře dbá pokynů poskytující Smluvní strany.
 3. Pokud předávání Důvěrných informací probíhá prostřednictvím aplikací třetích stran (např. Google Inc., Microsoft s.r.o., Microsoft Corporation, 37signals, LLC), řídí se vztah mezi Smluvními stranami současně i dokumenty dané třetí strany. Obě Smluvní strany si navzájem udělují oprávnění získávat a zpracovávat data z Transakce prostřednictvím aplikací třetích stran se všemi z toho plynoucími důsledky. Doba ochrany informací dle této Smlouvy trvá ve vztahu ke každé jednotlivé informaci do doby, dokud se informace nestane veřejně známou, nebo poskytující Smluvní strana písemně neoznámí přijímající Smluvní straně, že určitá informace již nemá povahu Důvěrné informace, s tím, že oznámení je účinné doručením přijímající Smluvní straně.
 4. Obě Smluvní strany jsou povinny právně zajistit a vyžadovat, aby Důvěrné informace chránili podle ustanovení této Smlouvy i její zaměstnanci, spolupracující osoby, statutární orgány (respektive členové statutárních orgánů), prokuristé, majitelé (společníci, akcionáři apod.), dodavatelé dle odst. II. 2. této Smlouvy a další osoby, které přijdou dle této Smlouvy do styku s Důvěrnými informacemi (dále jen Zúčastněné osoby), a to i po ukončení jejich spolupráce s danou Smluvní stranou (např. přestanou být zaměstnanci, členy statutárního orgánu, společníky atd.), a to po dobu neurčitou, tedy i po skončení platnosti této Smlouvy. Poruší-li podstatně některá ze Zúčastněných osob některá z ustanovení této Smlouvy, a to i po ukončení její spolupráce s danou Smluvní stranou, platí, že dané ustanovení porušila Smluvní strana, se kterou Zúčastněná osoba takto výrazně spolupracuje nebo spolupracovala (např. daná osoba je nebo byla jejím zaměstnancem, statutárním orgánem atd.). Druhá Smluvní strana pak má nárok na smluvní pokutu a nárok na náhradu škody související s porušením této Smlouvy od Smluvní strany, která dle tohoto odstavce porušila ustanovení.
 5. Obě Smluvní strany prohlašují, že ke dni akceptace této Smlouvy prokazatelně a smluvně zavázaly Zúčastněné osoby, aby v případě výrazného porušení této Smlouvy, a to i po skončení její platnosti, zaplatily poškozené Smluvní straně smluvní pokutu a náhradu škody podle ustanovení této Smlouvy. Přijde-li v budoucnu nějaká další spolupracující osoba (osoba je např. jejím zaměstnancem nebo členem statutárního orgánu) k Důvěrným informacím, je Smluvní strana, se kterou takto výrazně spolupracuje, povinna ji takto smluvně zavázat.

IV. Odpovědnost za porušení Smlouvy

 1. V případě podstatného porušení této Smlouvy jednou ze smluvních stran této Smlouvy je Smluvní strana, která smlouvu podstatně porušila, povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) nebo ekvivalent v nástupnické měně za každý jednotlivý případ porušení, navýšenou o inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem nebo nástupnickou organizací mezi datem podepsání této Smlouvy a datem, kdy došlo k podstatnému porušení této Smlouvy nebo datem, kdy se poškozená Smluvní strana o porušení této Smlouvy dozvěděla, podle toho, které datum je pozdější. Platba bude provedena do deseti pracovních dnů od prokazatelného odeslání písemné výzvy poškozené Smluvní strany k úhradě pokuty na číslo účtu, které poškozená Smluvní strana poškozující Smluvní straně ve výzvě sdělí.
 2. Způsobí-li jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně škodu porušením této Smlouvy, odpovídá za ni dle obecných právních předpisů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 3. Za porušení této Smlouvy se nepovažuje, pokud jedna ze Smluvních stran v souladu s právními předpisy poskytne Důvěrné informace regulačním orgánům, soudům, orgánům státní správy, advokátům či dalším osobám, pokud je k tomu na základě právních předpisů České republiky povinna nebo pokud si to tyto osoby vyžádají na základě zákona a přijímající Smluvní strana je povinna je vydat.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení této Smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce Smluvní strany. Změny této Smlouvy uskutečňuje RobertNemec.com tak, že vystaví novou verzi této Smlouvy na web na doméně robertnemec.com. Tato Smlouva se uzavírá na dobu dvaceti let ode dne podpisu oběma stranami a vztahuje se i na informace a Důvěrné informace, které si Smluvní strany předaly před podpisem této Smlouvy. Hovoří-li některá ustanovení této Smlouvy o jiných dobách nebo lhůtách, pak platí tyto specifické doby nebo lhůty. Ostatní informace může RobertNemec.com používat po neomezeně dlouhou dobu. Povinnosti stanovené v této Smlouvě budou přetrvávat po celou dobu trvání této Smlouvy a dále i po ukončení trvání této Smlouvy bez ohledu na jeho právní důvod.
 2. Tato Smlouva je vystavena na webu na doméně robertnemec.com.
 3. Akceptaci této Smlouvy za První Smluvní stranu provádí její zástupce odesláním formuláře na webu na doméně robertnemec.com.

V Brně 28. července 2015

Za RobertNemec.com, s. r. o.: Robert Němec, jednatel